اعتیاد به GHB و سوء مصرف آن

 GHB که به دلیل ایجاد بیهوشی و فراموشی شناخته شده است، یک داروی غیرقانونی است که توسط ورزشکاران، باشگاهی‌ها و تجاوزگران جنسی استفاده می‌شود. و می‌تواند موجب اعتیاد به GHB شود. GHB یا گاما هیدروکسی…