انواع مصرف مواد اعتیاد آور

انواع مصرف مواد اعتیاد آور؛ همه‌ی افرادی که مواد اعتیاد‌آور مانند مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کنند در یک گروه دسته‌بندی نمی‌شوند. این افراد بسته به نوع و چگونگی مصرف مواد در سه گروه دسته‌بندی…

اعتیاد به قمار چیست؟

اعتیاد به قمار (Gambling)، میل شدید و غیرقابل کنترل و بیمار گونه برای قمار کردن، علیرغم آسیب هایی که این رفتار بر زندگی شخص وارد می کند. انجام قمار مانند مصرف الکل و مواد مخدر…

اعتیاد رفتاری چیست؟

اعتیاد رفتاری به اعمالی می‌گویند که از کنترل خارج شده، وقت و توجه فرد را به تسخیر خود درمیاورد. اعمالی مانند اعتیاد به قمار، اعتیاد به سکس، اعتیاد به عشق، اعتیاد به فیلم‌های مستهجن، اعتیاد…

وابستگی جسمی به مواد مخدر

اگر عملکرد طبیعی جسم به حضور ماده‌ای از خارج بدن وابسته شود می‌گوییم وابستگی جسمی اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی برای اینکه اعضای بدن وظایف خود را به درستی انجام دهند به حضور ماده‌ای خاص از خارج بدن وابسته می‌شوند. وابستگی جسمی به مواد مخدر چگونه ایجاد می‌شود؟

اعتیاد روانی چیست؟

موضوع که امروزه بیشتر شنیده می‌شود و افراد به سادگی از کنار آن رد می‌شوند مسأله اعتیاد روانی یا همان اعتیاد ذهنی است. برخی گمان می‌کنند اعتیاد روانی کاملاً از اعتیاد جسمی جداست یا اصلاً اعتیاد محسوب نمی‌شود. در این مطلب سعی داریم به زبان ساده و کاملاً علمی به موضوع اعتیاد روانی چیست بپزدازیم.