چرا مصرف ماری جوانا یا گل در برخی از کشور‌های جهان آزاد است؟

علت قانونی بودن مصرف، فروش و نگهداری ماده مخدر گل یا ماری جوانا در بعضی از کشورهای جهان بدون عارضه یا مفید بودن این ماده نیست. دولت با ایجاد مراکز قانونی پخش ماری‌جوانای استاندارد هم با دلال ها و فروشندگان غیر قانونی ماری جوانا رقابت می‌کند و از این طریق آنها را تحت فشار قرار می دهد و هم جنسی با عوارض کمتر و خالص‌تر در اختیار افراد وابسته به این مواد قرار می‌دهد تا در هزینه های خود صرفه جویی کند.