اعتیاد روانی به ماری جوانا و واقعیت های آن؟

واقعیت های اعتیاد روانی به ماری جوانا چیست؟کانابیس یا همان حشیش رایج‌ترین ماده‌ی غیرقانونی جهان است. متأسفانه امروزه سن مصرف این ماده‌ی اعتیاد‌آور کاهش چشمگیری یافته و در اواسط یا اواخر نوجوانی رخ می‌دهد. اعتیاد…

میل شدید به اعتیاد چگونه بوجود می آید؟

محرک‌ها عوامل سبب‌سازی هستند که باعث میل شدید به اعتیاد می‌شوند. افرادی که قبلاً هیچ احساسی نسبت به پاکت سیگار، کاغذ ماریجوانا، شیشه مشروب نداشتند حال با مشاهده این ابزار کنترل خود را از دست داده و دچار ولع شدید مصرف می‌شوند. به این عوامل محرک گفته می‌شوند.

اعتیاد روانی چیست؟

موضوع که امروزه بیشتر شنیده می‌شود و افراد به سادگی از کنار آن رد می‌شوند مسأله اعتیاد روانی یا همان اعتیاد ذهنی است. برخی گمان می‌کنند اعتیاد روانی کاملاً از اعتیاد جسمی جداست یا اصلاً اعتیاد محسوب نمی‌شود. در این مطلب سعی داریم به زبان ساده و کاملاً علمی به موضوع اعتیاد روانی چیست بپزدازیم.

اعتیاد به مواد مخدر گل، حشیش، weed یا همان ماری جوانا

ماده مخدر گل (اعتیاد به ماده مخدر گل)، حشیش، کانابیس یا همان ماریجوانا رایج‌ترین ماده غیر قانونی در جهان است. مطالعات نشان می‌دهد اولین تجربه مصرف ماری‌جوانا کاهش یافته و به اواسط یا اواخر نوجوانی رسیده است.

چرا مصرف ماری جوانا یا گل در برخی از کشور‌های جهان آزاد است؟

علت قانونی بودن مصرف، فروش و نگهداری ماده مخدر گل یا ماری جوانا در بعضی از کشورهای جهان بدون عارضه یا مفید بودن این ماده نیست. دولت با ایجاد مراکز قانونی پخش ماری‌جوانای استاندارد هم با دلال ها و فروشندگان غیر قانونی ماری جوانا رقابت می‌کند و از این طریق آنها را تحت فشار قرار می دهد و هم جنسی با عوارض کمتر و خالص‌تر در اختیار افراد وابسته به این مواد قرار می‌دهد تا در هزینه های خود صرفه جویی کند.