اعتیاد به مریم گلی (سالویا) و سوء مصرف آن

مریم گلی گیاهی با خواص توهم زایی قوی است که معمولاً مورد سوء استفاده تفریحی قرار می‌گیرد و می‌تواند عوارض جانبی خطرناکی ایجاد کند. و یا می تواند باعث اعتیاد به مریم گلی شود. سالویا…