وابستگی جسمی به مواد مخدر

اگر عملکرد طبیعی جسم به حضور ماده‌ای از خارج بدن وابسته شود می‌گوییم وابستگی جسمی اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی برای اینکه اعضای بدن وظایف خود را به درستی انجام دهند به حضور ماده‌ای خاص از خارج بدن وابسته می‌شوند. وابستگی جسمی به مواد مخدر چگونه ایجاد می‌شود؟